NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING
NEVER STOP THINKING NEVER STOP THINKING

COSTAR

包装设计

以符号破圈


COSTAR是智能硬件行业新生活品牌,构建高效、便捷的新生活体验,目前的产品销售市场主要为海外,我们为其规划包装系列,以品牌「跑道圆」符号为创意点,进行提炼并突出,使之成为品牌核心视觉符号点,并在画面中结合产品,形成画面视觉层面。同时也针对体验感设计一些细节点,以及文化版块内容的输出。